วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำโดย ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพร้อมทีมงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทีมผู้บริหารและคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิตและการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น