1. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย
  2. ออก กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
  3. สนับสนุนงานของสภาวิชาการ
  4. กำกับ ติดตาม สนับสนุนและส่งเสริมงานวิซาการทุกคณะให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  5. ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
  6. ดูแลงานการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร ทั้งระบบปกติ หลักสูตรระยะสั้น และระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เสนอต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
  7. ดูแลระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่แบบเชิงรุก
  8. บริหารโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี
  9. เสนอข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการศึกษาต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
  10. ส่งเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
  11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือตามที่ได้รับมอบหมาย