ข้อ ข้อมูล การดำเนินการ หมายเหตุ
O1 โครงสร้าง ✔️  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ✔️  
O3  อํานาจหน้าที่ ✔️  
O4 ข้อมูลการติดต่อ ✔️  
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

✔️ 

(ผ่านเว็บไซต์)

✔️ 

(ผ่าน Facebook Page)

O6 Q&A

✔️ 

(Facebook Messager)

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ✔️  
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี    
O9 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี

✔️

(ไตรมาส 1)

✔️

 (ไตรมาส 2)

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

  ✔️  

(คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน)

✔️

(การเทียบโอนรายวิชา)

 ✔️ 

(การจัดการข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา)

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 ✔️ 

(กระบวนการขอเอกสาร)

✔️

(การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา)

✔️

(การขอใบรายงานผลการศึกษา)

✔️

(การขอใบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร)

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

✔️ 

(ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ)

✔️ 

(สถิติปี พ.ศ. 2566)

O13 E–Service

✔️ 

(การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

✔️

(ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ)

✔️

(ระบบรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ)

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ✔️   
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ✔️   
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี ✔️  (การเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ✔️  
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี ✔️  
O20 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ✔️  
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม    
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ✔️  
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

✔️

(ช่องทางการร้องเรียน)

✔️ 

(แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ✔️  
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

✔️

(การศึกษาดูงานระบบธนาคารหน่วยกิต ณ มทร.รัตนโกสินทร์)

✔️

(กิจกรรม Open University 70 ปี มรมจ.)

✔️

(ออกบูธประชาสัมพันธ์งาน OpenHouse โรงเรียนสายธรรมจันทร์และโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม)

O26 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

✔️  

(ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่)

✔️

(สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2567)

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

✔️ 

(การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy)

O28 รายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy    
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา    
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน    
O31 รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี    
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    
O33 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี    
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    
O35 รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน