ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอร์โทร: 0891573468
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพยงค์ วิงวร
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอร์โทร: 0922676267
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

อาจารย์วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอร์โทร: 0833317261
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

อาจารย์ ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เบอร์โทร: 0837745577
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

เจ้าหน้าที่

นายศักดิ์ชัย ชาวหงษา
- ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
- นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร: 032720536-9 ต่อ 1091
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

นางวาสนา อนันโท
- นายทะเบียน
- นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร: 032720536-9 ต่อ 1090
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

นางสาวสุพัตรา ขจีจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร: 032720536-9 ต่อ 1092
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

นางนันทิกาานต์ จักจั่น
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร: 032720536-9 ต่อ 1094
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

นางสาวสิริพร นันยา
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร: 032720536-9 ต่อ 1093
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

นางสาวอิงพร สุขชัยศรี
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร: 032720536-9 ต่อ 1093
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

นางสาวปิยธาริน กันกลับ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร: 032720536-9 ต่อ 1093
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

นางฐิติกานต์ จิตรักมั่น
พนักงานธุรการ
เบอร์โทร: 032720536-9 ต่อ 1090
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.