ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ