อัตลักษณ์

"กำกับงานวิชาการ บริการด้วยใจ เน้นใช้เทคโนโลยี"

ปรัชญา

"กำกับมาตรฐานทางวิชาการ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสู่การสร้างบัณฑิตพันธุ์บึง"

วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2570 เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการและงานทะเบียนให้ได้มาตรฐาน บริหารข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย"

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

  2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการและงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล