ปฏิทินการดำเนินการทวนสอบฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบฯ

ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบฯ

แบบฟอร์อม ทส.02-07 

แบบฟอร์ม CLO สำหรับทวนสอบฯ หลักสูตร OBE หลักสูตร 2566 - ปัจจุบัน

แบบฟอร์ม YLO สำหรับทวนสอบฯ หลักสูตร OBE หลักสูตร 2566 - ปัจจุบัน