^กลับไปด้านบน

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

ประกาศ

แบบฟอร์ม

ตัวอย่าง

แบบประเมิน

สไลด์

คู่มือ

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150


Facebook