เนื่องจากระบบสารสนเทศนักศึกษายังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ จึงทำให้นักศึกษาไม่สามารถตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาได้ โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่จบการศึกษาในแต่ละรอบเดือนได้ที่นี่ และ เพจเฟสบุ๊ค สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นการชั่วคราว จนกว่าระบบจะเปิดให้ใช้งาน

ปีการศึกษา 3/2565

รอบเดือน ปีการศึกษา วันที่อนุมัติการสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ ป.บัณฑิต วันที่รับใบรายงานผลการเรียน วันที่รับใบรับรองคุณวุฒิ
กรกฎาคม 3/2565 7 กรกฎาคม 2566 คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ - 17 ก.ค. 2566 9 ส.ค. 2566
สิงหาคม 3/2565 11 สิงหาคม 2566 คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ - 21 ส.ค. 2566 31 ส.ค. 2566


ปีการศึกษา 1/2566

รอบเดือน ปีการศึกษา วันที่อนุมัติการสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ ป.บัณฑิต วันที่รับใบรายงานผลการเรียน วันที่รับใบรับรองคุณวุฒิ
กันยายน 1/2566 1 กันยายน 2566 คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ - 11 ก.ย. 2566 2 ต.ค. 2566
ตุลาคม 1/2566 6 ตุลาคม 2566 คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ - 16 ต.ค. 2566 2 พ.ย. 2566
พฤศจิกายน 1/2566 10 พฤศจิกายน 2566 คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ 20 พ.ย. 2566 4 ธ.ค. 2566
ธันวาคม 1/2566 8 ธันวาคม 2566 คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ 20 ธ.ค. 2566 2 ม.ค. 2567

 

ปีการศึกษา 2/2566

รอบเดือน ปีการศึกษา วันที่อนุมัติการสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ ป.บัณฑิต วันที่รับใบรายงานผลการเรียน วันที่รับใบรับรองคุณวุฒิ
มกราคม 2/2566 5 มกราคม 2567 คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ - 15 ม.ค. 2567 5 ก.พ. 2567
กุมภาพันธ์ 2/2566 2 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกเพื่อตรวจสอบ คลิกเพื่อตรวจสอบ - 12 ก.พ. 2567 7 มี.ค. 2567


*** วันที่รับใบรายงานผลการเรียนและวันที่รับใบรับรองคุณวุฒิในตารางคือวันแรกที่นักศึกษาสามารถเข้ามาติดต่อขอรับเอกสารได้ หลังจากวันที่ประกาศ นักศึกษาสามารถเข้ามารับใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิได้ตามปกติโดยที่ไม่มีการเสียค่าปรับใดๆ

ขั้นตอนการขอรับใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ(กรณีมารับด้วยตนเอง) คลิก
ขั้นตอนการขอรับใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ(กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้) คลิก   หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด