ขณะนี้ ระบบสารสนเทศนักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษาได้ ขอให้นักศึกษาทุกคนที่ได้ทำการแจ้งสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาเข้าไปตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษาที่เมนู สำเร็จการศึกษา หากสถานะปัจจุบันขึ้นว่า อนุมัติผล / เกียรตินิยม 1อ / เกียรตินิยม 2อ และมีวันที่สำเร็จการศึกษาปรากฎ ถือว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษา โดยหลังจากนี้ให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook Page : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อรอทางสำนักฯ ประกาศวัน เวลาให้นักศึกษาเข้ามารับใบรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปต์) และใบรับรองคุณวุฒิ

ขั้นตอนการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง

ขั้นตอนการขอรับใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ(กรณีมารับด้วยตนเอง) คลิก
ขั้นตอนการขอรับใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ(กรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้) คลิก   หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด