หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2563) PDF / Word
  • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 PDF / Word

ปฏิทินการดำเนินงาน

  • ภาคเรียนที่ 2/2566 PDF 

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ GE

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ปรับปรุง 2563) PDF / Word
  • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566  PDF / Word

แบบฟอร์มรายงานโครงการพัฒนานักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  PDF / Word

เอกสารการประชุมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GE)