หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2563) PDF / Word
  • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 PDF / Word