แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดรายวิชา/ฝึกประสบการณ์ (OBE)
แบบฟอร์มการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO/YLO)
  • ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLO) (ผู้สอนเป็นผู้กรอกข้อมูล) PDF / Word
  • ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (Year-Level Learning Outcomes: YLOs) (ประธานสาขาวิชาเป็นผู้กรอกข้อมูล) PDF / Word