พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วันที่ประชุม 18 ก.พ. 64 12 มี.ค. 64 31 มี.ค. 64 14 พ.ค. 64 11 มิ.ย. 64 9 ก.ค. 64 10 ก.ย. 64 15 ต.ค. 64 18 พ.ย. 64
  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 

พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
วันที่ประชุม 11 ก.พ. 65 16 มี.ค. 65 20 เม.ย. 65 20 พ.ค. 65 10 มิ.ย. 65 5 ส.ค. 65 2 ก.ย. 65 7 ต.ค. 65 4 พ.ย. 65 8 ธ.ค. 65
  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 

พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
วันที่ประชุม 6 ม.ค. 66 3 ก.พ. 66 3 มี.ค. 66 7 เม.ย. 66 12 พ.ค. 66 7 ก.ค. 66 11 ส.ค. 66 1 ก.ย. 66 10 พ.ย. 66 8 ธ.ต. 66
  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

**** กำหนดวันประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567
ครั้งที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วันประชุม 5 ม.ค. 67 2 ก.พ. 67 8 มี.ค. 67 18 เม.ย. 67 5 พ.ค. 67        
  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด        

**** กำหนดวันประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. 2567