ตารางเรียน/สอน ภาคปกติ 2/2565

ตารางการเรียน/สอน ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) พ.ศ. 2566

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) พ.ศ. 2566 ผ่านมติเห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 28 ต.ค. 65

รายชื่อผ่านการคัดเลือกภาคปกติ ป.ตรี 2566 รอบ1 ครั้งที่3

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและแจ้งกำหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (ครั้งที่ 3)

ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอประกาศเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณ 2565

Previous Next
ตารางเรียน/สอน ภาคปกติ 2/2565 ตารางเรียน/สอน ภาคปกติ 2/2565
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) พ.ศ. 2566 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) พ.ศ. 2566
รายชื่อผ่านการคัดเลือกภาคปกติ ป.ตรี 2566 รอบ1 ครั้งที่3 รายชื่อผ่านการคัดเลือกภาคปกติ ป.ตรี 2566 รอบ1 ครั้งที่3
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด