ปรับการเรียนการสอน ภาคปกติ เป็นออนไลน์ 24 - 27 ม.ค. 66

ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคปกติ เป็นรูปแบบออนไลน์ 24 - 27 มกราคม 2566

การรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง 2566 รอบ 2

รับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

ตารางเรียน/สอน ภาคปกติ 2/2565

ตารางการเรียน/สอน ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) พ.ศ. 2566

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) พ.ศ. 2566 ผ่านมติเห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 28 ต.ค. 65

ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอประกาศเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณ 2565

Previous Next
ปรับการเรียนการสอน ภาคปกติ เป็นออนไลน์ 24 - 27 ม.ค. 66 ปรับการเรียนการสอน ภาคปกติ เป็นออนไลน์ 24 - 27 ม.ค. 66
การรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง 2566 รอบ 2 การรับสมัครทุนอัญมณีศรีจอมบึง 2566 รอบ 2
ตารางเรียน/สอน ภาคปกติ 2/2565 ตารางเรียน/สอน ภาคปกติ 2/2565
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) พ.ศ. 2566 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) พ.ศ. 2566
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด