เอกสาร

  • แบบเสนอโครงการ หลักสูตรระยะสั้นฝึกอบรมเพื่อการเก็บสะสมหน่วยกิตสู่ระบบธนาคารหน่วยกิต PDF / Word
  • แบบฟอร์มจัดทำหลักสูตรระยะสั้น PDF / Word

ผลการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม