วันที่ 18 เมษายน 2567 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาดังนี้ 1.ปรับปรุงหลักสูตร , 2.ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร , 3.เห็นชอบการดำรงตำแหน่ง ผศ. , 4.กลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่ และ 5.การอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , ผศ.ยุพยงค์ วิงวร และ อ.ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน , นายศักดิ์ชัย ชาวหงษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และ น.ส.สุพัตรา ขจีจิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุม