วันที่ 18 เมษายน 2567 ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567  ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยหารือกับผู้แทนทุกหน่วยงานเกี่ยวกับข้อมูลและรูปแบบเล่มคู่มือนักศึกษา ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีรูปแบบเดียวกัน สำหรับการจัดทำคู่มือนักศึกษา เป็นหนึ่งในแผนงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในทุกๆปี มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2567 นี้คณะกรรมการฯ มีความเห็นชอบ ให้คู่มือนักศึกษามีจำนวนหน้าที่น้อยลง และออกแบบให้ทันสมัยมากขึ้น ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ จะนำข้อเสนอแนะของกรรมการแต่ละท่านมาปรับปรุงให้คู่มือนักศึกษามีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลแก่นักศึกษาใหม่ต่อไป