วันที่ 21 เมษายน 2566 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำคู่มือนักศึกษา เพื่อรองรับกับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดทำคู่มือนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทราบข้อบังคับ ระเบียบและกฎต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติขณะกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย