สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเล่มหลักสูตรก่อนแนบไฟล์เข้าระบบ CHE-CO เพื่อการตรวจสอบและรับรองหลักสูตรของ สป.อว. ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุพจน์มิเถาวัลย์ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณศิริ (ผอ.สสว.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพยงค์  วิงวร (รอง ผอ.สสว.) และอาจารย์ ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ (รอง ผอ.สสว.) เป็นวิทยากรนำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้