วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดย นายอติชาต ทองนาค และ นางสาวอรปรียา ถังเงิน นักวิชาการศึกษา ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และคณะต่างๆ ออกแนะแนวจัดบูธนิทรรศการ Open House ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ และ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ การรับสมัครนักศึกษาเชิงรุก เป็นหนึ่งในกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯและให้เป็นไปตามแผนรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567 โดยการดำเนินการครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก