วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดย ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ยุพยงค์ วิงวร และ อ.ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายศักดิ์ชัย ชาวหงษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และนางสาวสุพัตรา ขจีจิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระพิจารณาการอนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 และการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย/สังคมศึกษา/ศิลปศึกษา/ดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)