วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยผศ.ยุพยงค์ วิงวร และ อ.ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการผลิตตำราและเอกสารประกอบการสอนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567