วันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนำโดย ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการฯ ผศ.ยุพยงค์ วิงวร และอ.วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม รองผู้อำนวยการฯ ร่วมกับนักวิชาการศึกษาของสำนักฯ ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อในงานเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพของเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 และร่วมหารือกับผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้การส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของสำนักฯ โดยทางสำนักฯ จะนำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาธนาคารหน่วยกิตของทางมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป