วันที่ 20 มี.ค. 2567 ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.ยุพยงค์ วิงวร และ อ.ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและนายทะเบียนนายศักดิ์ชัย ชาวหงษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ นางสาวธัญชนก พูลสวัสด์ และนางสาวอรปรียา ถังเงิน นักวิชาการศึกษา และ นายกฤติน เจริญสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เข้าศึกษาดูงาน ระบบธนาคารหน่วยกิต ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการระบบธนาคารหน่วยกิตของทั้งสองมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการดำเนินการโครงการระบบธนาคารหน่วยกิต ตามกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ของสำนักฯ ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงนำข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ 1.การเทียบโอนรายวิชาและประสบการณ์ 2.การพัฒนาหลักสูตร 3.ระบบสารสนเทศระบบธนาคารหน่วยกิต 4.การเขื่อมโยงหลักสูตรกับคลังหน่วยกิตกลาง ซึ่งจะนำมาพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของทางมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป