วันที่ 29 มีนาคม 2567 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้บริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม และมีกรรมการผู้ทรงภายนอกเข้าร่วมประชุมดังนี้ 1.รศ.บรรดล สุขปิติ 2.ผศ.ดร.สัมพันธุ์ จันทร์ดี 3.ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผลประเมินคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงหลักสูตรแนวผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE (Outcome Based Education) และพิจารณาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของทางสำนักฯ ซึ่งจะนำข้อเสนอแนะของกรรมการมาปรับปรุงการทำงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมต่อไป