วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพยงค์ วิงวร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ นางสาวธัญชนก พูลสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง ระบบธนาคารหน่วยกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (MCRU CBS) เนื่องในงาน70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 “พัฒนาภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ ด้วย Soft Power" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

รับชมคลิปวีดีโอการนำเสนองานวิจัย คลิกเพื่อรับชม