วันที่ 1 มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ร่วมจัดบูทแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2567 ในกิจกรรม Open University เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตามกลยุทธ์แผนยุทธ์ศาสตร์ของสำนักฯ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทำการต้อนรับและมอบเกียรติบัตรแก่ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ และ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมบึง ที่ได้พานักเรียนมาเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรม รับทราบการชี้แจงข้อมูลและขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา โดยการดำเนินการครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก