วันที่ 9 เมษายน 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (เกณฑ์ใหม่ ปี 2565) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมดุสิตา ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ผศ.ยุพยงค์ วิงวร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยการประชุมครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนได้ดำเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเพื่อให้ทุกคณะได้ทบทวนการดำเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อเป็นการยืนยันกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีทักษะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอ.แต่ละคณะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว