วันที่ 11 มีนาคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาวาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม